2018-07-16 14:40:15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA CZAS NIEOZNACZONY  ...więcej

2018-06-29 11:25:12
Decyzja Starosty Kozienickiego orzekająca odszkodowanie w wysokości 2718,00 zł, (słownie złotych: dwa tysiące siedemset osiemnaście) za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 0004 Kozienice, oznaczoną numerem działki 3540 o powier  ...więcej

2018-06-26 12:19:55
Uchwała Nr 315/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań wspieranych przez samorząd powiatowy.  ...więcej

2018-06-14 15:11:00
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 14 czerwca 2018r. "Budowa drogi gminnej - Osiedle Borki w Kozienicach wraz z budową oświetlenia drogowego, gmina Kozienice".  ...więcej

2018-06-14 15:07:32
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 4 czerwca 2018r. " Rozbudowa drogi gminnej Nr 170512W w miejscowości Śmietanki w zakresie dobudowy ciągu pieszo rowerowego wraz z przebudową przyłącza nn."  ...więcej

2018-06-01 12:21:17
Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych. Miejsce rozpoczęcia czynności mających na celu wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka Nr   ...więcej

2018-05-28 16:00:01
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Kozienicach ul. Czwartek, oznaczoną numerem działki 3540, o powierzchni 0.0017  ...więcej

2018-05-24 12:07:55
Uchwała Nr 308/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 24 maja 2018r. w ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu kozienickiego  na rok 2018.  ...więcej

2018-05-22 13:54:58
Uchwała Nr 306/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 maja 2018r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań wspieranych przez samorząd powiatowy.  ...więcej

2018-05-21 16:09:35
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 21 maja 2018r. "Budowa drogi gminnej ul. Serdeczna, odwodnienia, chodnika, zjazdów i przepustów wraz z rozbudową i przebudową oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Prostej do ulicy Gł&oa  ...więcej

2018-04-19 14:07:37
Uchwała Nr 297/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego sprawozdania z realizacji "Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmi  ...więcej

2018-04-17 09:00:23
Uchwała Nr 298/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu kozienickiego na rok 2018.  ...więcej

2018-04-05 14:22:42
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 0009 Głowaczów, gmina Głowaczów oznaczoną   ...więcej

2018-03-29 11:33:11
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 28 marca 2018r. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 170546W w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem, przebudową przyłącza gazowego, przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia -usunięcie ko  ...więcej

2018-03-28 13:19:54
ZARZĄD WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ W MAGNUSZEWIE OGŁASZA: Spadkobiercy, którzy są zainteresowani udziałem we wspólnocie gruntowej Magnuszewa założonej 29.06.1963 roku proszeni są o niezwłoczne składanie wniosku o ustalenie praw  ...więcej

2018-03-27 10:57:30
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 27 marca 2018r. "Budowa drogi gminnej wraz z budową linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Kociołki, gmina Kozienice".  ...więcej

2018-03-15 15:11:22
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice w dniu 15 marca 2018r. decyzji Nr 107/2018 znak: BIA.6740.45.2018.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:„Rozbudowa drogi gminnej Nr 170512W w   ...więcej

2018-03-15 10:31:17
Informacja o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwane przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodkach szkolenia kierowców w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.  ...więcej

2018-03-14 11:46:49
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 14 marca 2018r. o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice decyzji Nr 104/2018 znak: BIA.6740.28.2018.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej 170549W w miejscowoś  ...więcej

2018-03-13 09:18:08
Obwieszczenie Starosty Kozienicckiego z dnia 12 marca 2018r. o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice decyzji Nr 98/2018 znak: BIA.6740.22.2018.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej Nr 22 KDD w miej  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 237
następne