Uprawnienia osób z niepełnosprawnością

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.). Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, (art. 68), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).

Sejm uchwalił 1 sierpnia 1997 r. Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych pdf 103 kb.


W dokumencie tym, poza zdefiniowaniem prawa osób niepełnosprawnych do niezależnego i samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia, zawarto również katalog dziesięciu praw, wskazując tym samym najważniejsze obszary, w których niezbędne są intensywne działania. Dokument podkreśla, że osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

Szczegółowemu uregulowaniu pomocy dla osób niepełnosprawnych w Polsce służy ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511) - ustawa o rehabilitacji.

Ustawa stanowi, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań (organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych) zmierzających od osiągnięcia, przy współudziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej (art.7).

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania zatrudnienia (służą temu: szkolnictwo zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo pracy). Natomiast rehabilitacja społeczna służy temu, by osobom niepełnosprawnym umożliwić pełne uczestnictwo w życiu społecznym (art. 8 i 9).

Więcej informacji w zakładkach Zatrudnienie Osób Niepełnosprawnych oraz Rehabilitacja społeczna.

 

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNIKAJĄCE Z INNYCH PRZEPISÓW PRAWA - link do szczegółowych informacji dostępnych na stronie Biuroa Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA?


Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność, zgodnie z kryterium ustawowym, to niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych tj. wypełniania zobowiązania wynikającego z zajmowanej pozycji społecznej przy korzystaniu przez osobę z przysługujących jej przywilejów i praw według bardziej lub mniej określonego wzoru, a więc niemożność bądź trudności w codziennej aktywności i uczestnictwie wynikające z naruszenia sprawności organizmu.

Ważne: Zgodnie z obowiązującym prawem ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego z elementów np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą) nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Natomiast intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustaloną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, jeżeli w następstwie jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub zawodowej.

Szczególowe informacje procedurach orzekania, tryb i zasady oraz wykaz instytucji dosępny jest na stronie internetowej  Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, pod adresem http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady.

Organem orzekającym stopień niepełnosprawności dla osób zamieszkujących powiat kozienicki jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu:

Organy orzekające o niezdolności do pracy.

Dla rolników organem przyznającym niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kozienicach.

Rehabilitacja społeczna:

Szczególowe informacje o przysługujących usługach i uprawnieniach dostępne w linkach poniżej.

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (PJM)

Likwidacja barier (PJM)

Turnusy rehabilitacyjne (PJM)

Warsztaty Terapii Zajęciowej (PJM)

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (PJM)

 

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

 

Wykaz wraz z danym adresowymi ośrodkow pomocy społecznej na terenie powiatu kozienickiego:

  • Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach.

Adres:

26-900 Kozienice

ul. M.Skłodowskiej-Curie 3

tel. centrala: (48) 614-65-57

tel/fax. (48) 614-67-62

e-mail: kozienice@ops.pl

strona internetowa: www.opskozienice.pl

BIP: www.bip.opskozienice.pl

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głowaczowie

Adres:

ul.Rynek 35 , 26-903 Głowaczów

tel. (48)6231051

tel.(48)6231075 wew.40, 36

fax.(48)6231051

BIP: www.bip.glowaczow.pl

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbatce - Letnisku

Adres:

ul. Skrzyńskich 1

26-930 Garbatka-Letnisko

tel. (48) 62-10-314

fax. (48) 62-10-314

E-mail: gops@garbatkaletnisko.pl

BIP: www.bip.garbatkaletnisko.pl

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie

Adres:

ul. Lubelska 16

26 – 920 Gniewoszów

tel. (048) 62-15-035 w. 28

strona internetowa:http://gniewoszow.pl/category/gops/

BIP:http://www.bip.gniewoszow.pl

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą

Adres:

ul. Pułaskiego 51

26-902 Grabów nad Pilicą

tel.(48) 662-70-77

email:gops@grabow.pl

BIP:http://www.jo.grabow.pl

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie

Adres:

ul. Saperów 24 - Budynek Urzędu Gminy Magnuszew

26-910 Magnuszew

email:gops@magnuszew.pl

tel. 48 621-70-25, 48 621-71-05, 48 621-70-85

wew. 216 - świadczenia rodzinne
222 - świadczenia rodzinne
204 - pomoc społeczna

BIP: http://ugmagnuszew.bip.org.pl

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie

Adres:

ul. Rynek 16

26-922 Sieciechów

tel. (048) 621 60 08

fax.(048) 621 60 08 w.32

strona internetowa: http://www.sieciechow.pl/

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych | Data wprowadzenia: 2018-10-10 10:56:52 | Data modyfikacji: 2018-10-10 15:21:06.
Data wprowadzenia: 2018-10-10 10:56:52
Data modyfikacji: 2018-10-10 15:21:06
Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Opublikowane przez: Emil Madejski