Ogłoszenia o naborach

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego -
OiN.210.1.2018

1. Starostwo Powiatowe, w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice.

2. Określenie stanowiska urzędniczego – Audytor wewnętrzny.

3. Wymiar czasu pracy – ½ etatu.

4. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe,

e) posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Cerified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),
 • lub złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,
 • lub uprawnienia biegłego rewidenta,
 • lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami do nadawania doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

f) co najmniej 2-letni staż pracy w charakterze audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,

g) prawo jazdy kat. B,

h) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,

i) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

j) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków,

k) samodzielność, własna inicjatywa, umiejętność prezentacji przygotowanego materiału,

l) odpowiedzialność i odporność na stres

 Pełna treść ogłoszenia. (kliknij, aby zapoznać się z ogłoszeniem)

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:47:48 | Data modyfikacji: 2018-01-04 09:49:08.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista d/s zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych  w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2017-12-27 08:31:08 | Data modyfikacji: 2017-12-27 08:32:08.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Anna Lenarczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:08:19 | Data modyfikacji: 2017-12-27 08:32:08.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Specjalista d/s Zamówień Publicznych

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Marcin Łopuszański | Data wprowadzenia: 2017-11-30 09:27:54 | Data modyfikacji: 2017-12-27 08:32:08.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-11-24 12:59:55 | Data modyfikacji: 2017-11-27 13:58:07.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kozienicach ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisku: starszego referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kozienicach wymiar etatu 1.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2017-11-14 11:27:46 | Data modyfikacji: 2017-11-14 11:30:56.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - inspektora

STAROSTA KOZIENICKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ STAROSTWA KOZIENICE

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie - geodezja i kartografia,
 • Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1
 • Biegła znajomość przepisów Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • Staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego min. 3 lata
 • Znajomość struktury i kompetencji administracji samorządowej,
 • Umiejętność korzystania z przepisów prawa, odporność na stres, dobra pamięć,
 • Umiejętność logicznego myślenia, selekcji informacji, umiejętność pracy w zespole,
 • Nieposzlakowana opinia

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, do dnia 14.11.2017r. do godz. 15.30. w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Nabór na stanowisko Inspektor Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przekroczył 6%.Aplikacje które wpłyną do Urzędu Starostwa po wyżej ogłoszonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 Pełna treść ogłoszenia o naborze - inspektor.

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Starosta Powiatu Kozienickiego - Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:44:47 | Data modyfikacji: 2017-10-26 10:28:58.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Anna Lenarczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-20 14:21:51 | Data modyfikacji: 2017-10-26 10:28:58.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kozienicach poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora nadzoru budowlanego 1/4 lub 1/8 etatu.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Anna Lenarczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-29 13:37:20 | Data modyfikacji: 2017-10-26 10:28:58.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Promocji i Kultury

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-08-10 14:16:24 | Data modyfikacji: 2017-08-10 14:17:40.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-20 15:10:06 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-14 12:42:29 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-11 14:56:30 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-06 14:34:56 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o dokonaniu zmian w ogłoszeniu o konkursie Zarządu Powiatu Kozienickiego na Kandydata na stanowiska Dyrektora:

 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, ul. Warszawska 25
 • Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, ul. Warszawska 72
 • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kozienicach, ul. Al. Wł. Sikorskiego 8a
 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:24:01 | Data modyfikacji: 2017-07-20 15:11:12.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-07-04 15:04:53 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowiska Dyrektora:

 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, ul. Warszawska 25
 • Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, ul. Warszawska 72
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach, ul. Al. Wł. Sikorskiego 8a

 

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-29 13:30:33 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-23 13:16:56 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Budżetowo-Finansowym Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-20 15:20:00 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:36:26 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:07:17.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Gedodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:29:19 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:16:20 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:40:57 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Budżetowo - Finansowego.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:38:13 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:42:01 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-05-26 12:38:23 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:32:06.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Organizacyjnego i Kadr Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-05-26 12:32:47 | Data modyfikacji: 2017-05-26 12:33:14.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-05-25 14:34:11 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:35:54.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2017-03-10 12:57:06 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:35:54.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Andrzej Jung | Data wprowadzenia: 2016-03-14 15:36:35 | Data modyfikacji: 2016-03-14 15:38:24.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2016-03-02 14:53:27 | Data modyfikacji: 2016-03-14 15:38:24.

Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Kozienice.

 zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2016-02-16 09:44:10 | Data modyfikacji: 2016-02-16 09:45:15.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Referent Prawny w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:09:16 | Data modyfikacji: 2016-02-16 09:45:15.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Kozienicach poszukuje kandydatów na stanowisko
Referent Prawny
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2015-11-02 13:52:58 | Data modyfikacji: 2016-02-16 09:45:15.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w
Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-12-19 12:10:03 | Data modyfikacji: 2016-02-16 09:45:15.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-12-11 12:08:41 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:09:54.
Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędniczne Podinspektora Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Starostwa Kozienice
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-11-25 15:14:58 | Data modyfikacji: 2014-12-11 12:09:54.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i
Spraw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w
Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-10-03 11:50:41 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:11:04.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
podinspektora Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:34:00 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:11:04.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko podinspektora Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Kozienice
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:41:47 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:11:04.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko Inspektora Wydziału
Gospodarki Mieniem Powiatu i Spraw Gospodarczych
Starostwa Kozienice
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-09-18 11:59:29 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:11:04.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora SPZZOZ w Kozienicach.

Na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu 3 września 2014r został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Kozienicach.


W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na w/w stanowisko został wybrany Pan Jarosław Pawlik.

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2014-09-15 16:16:19 | Data modyfikacji: 2014-09-15 16:17:47.
Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze podinspektora Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Kozienice
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:11:02 | Data modyfikacji: 2014-09-15 16:17:47.
Starosta Kozienicki ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału
Gospodarki Mieniem Powiatu i Spraw Gospodarczych
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:28:57 | Data modyfikacji: 2014-09-15 16:17:47.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Budżetowo - Finansowego Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 zobacz

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2014-08-07 12:28:53 | Data modyfikacji: 2014-08-07 12:30:45.
Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza konkurs na
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Kozienicach.

Dokumenty prosimy składać do dnia 14.08.2014r.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 09:08:20 | Data modyfikacji: 2014-07-28 14:06:22.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Inspektora Wydziału Budżetowo - Finansowego
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-05-19 14:34:00 | Data modyfikacji: 2014-07-28 14:06:22.

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: inspektora Wydziału Budżetowo-Finansowego.

 zobacz

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2014-05-14 14:00:25 | Data modyfikacji: 2014-05-14 14:59:27.
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Opactwie, Opactwo 18
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-05-09 09:25:27 | Data modyfikacji: 2014-05-14 14:59:27.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Geodety Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 14:54:11 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:54:38.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko Geodety Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Starostwa Powiatowego w
Kozienicach

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-02-20 14:37:26 | Data modyfikacji: 2014-02-20 14:37:50.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze: Geodeta Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2014-01-17 12:13:52 | Data modyfikacji: 2014-01-17 12:15:50.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2013-12-18 12:11:06 | Data modyfikacji: 2013-12-18 12:14:08.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Starostwa Powiatowego w Kozienicach

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2013-11-26 13:16:03 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-09-10 13:40:30 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-29 13:31:25 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-29 13:27:00 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Specjalisty w Wydziale Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-17 11:40:57 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spałniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-16 11:58:45 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektora Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-05-10 13:08:49 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Promocji i Kultury. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-04-30 14:34:42 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-04-22 16:09:57 | Data modyfikacji: 2013-11-26 13:18:16.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Biura Rady i Zarządu. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-04-19 11:41:26 | Data modyfikacji: 2014-03-21 09:39:16.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektora Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2013-04-12 10:20:25 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-03-27 11:50:49 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Tłumacza języka migowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:24:31 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-03-18 14:34:06 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Prawnika w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-03-07 13:23:57 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-02-27 13:30:14 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydziału Promocji i Kultury. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-02-19 13:07:22 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ogłasza nabór na stanowisko: Prawnika.

zobacz ogłoszenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-02-05 13:47:33 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ogłasza nabór na stanowisko: Tłumacza Języka Migowego.

zobacz ogłoszenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-02-05 13:39:44 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ogłasza nabór na stanowisko: Psychologa.

zobacz ogłoszenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Data wprowadzenia: 2013-02-05 12:58:00 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2013-01-18 08:50:43 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Józef Małaśnicki | Data wprowadzenia: 2013-01-08 14:21:05 | Data modyfikacji: 2013-04-12 10:21:45.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:10:18 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:12:52.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Józef Małaśnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-19 11:31:31 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:12:52.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Józef Małaśnicki | Data wprowadzenia: 2012-12-14 12:50:32 | Data modyfikacji: 2013-01-04 12:12:52.
Informacja o zmianie terminu rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów ubiegających się do pracy na stanowisko: Inspektora Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2012-12-05 15:04:53 | Data modyfikacji: 2012-12-06 09:36:43.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Inspektor Wydziału Promocji i Kultury.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2012-11-30 11:59:22 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Kozienickim.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-11-19 08:55:55 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor Wydziału Promocji i Kultury. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stapór | Data wprowadzenia: 2012-11-16 08:21:48 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora do Spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-10-01 16:08:02 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektora ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:30:35 | Data modyfikacji: 2012-11-30 12:03:53.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu. Pełny etat.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-08-10 09:50:12 | Data modyfikacji: 2012-08-10 10:03:34.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-02-07 12:05:50 | Data modyfikacji: 2012-08-10 10:03:34.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektor Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-01-25 09:49:09 | Data modyfikacji: 2012-08-10 10:03:34.
Informacja o wynikach naboru na stanowiska: Specjalista ds. nadzoru nad lasami niepaństwowymi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-01-12 14:33:53 | Data modyfikacji: 2012-08-10 10:03:34.
Wydłużenie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych na stanowisko Podinspektora Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i  Obywatelskich.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2012-01-12 11:42:01 | Data modyfikacji: 2012-01-12 11:49:49.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich. Pełny etat. zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Wielgomas | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:15:42 | Data modyfikacji: 2012-01-12 11:49:49.
Informacja w sprawie naboru na stanowiska : Specjalista ds. nadzoru nad lasami niepaństwowymi w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Jarosław Chlewicki | Data wprowadzenia: 2011-12-27 15:18:18 | Data modyfikacji: 2011-12-27 15:20:06.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Dwa pełne etaty.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2011-12-08 13:22:07 | Data modyfikacji: 2011-12-08 13:27:58.
Informacja o wynikach naboru na  stanowisko Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2011-08-24 12:34:08 | Data modyfikacji: 2011-08-24 12:35:31.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-08-09 14:29:36 | Data modyfikacji: 2011-08-24 12:35:31.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Podinspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2011-07-29 14:09:08 | Data modyfikacji: 2011-08-24 12:35:31.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-06-15 14:27:05 | Data modyfikacji: 2011-06-15 14:33:40.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko: Inspektora Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 14:25:42 | Data modyfikacji: 2011-05-31 14:33:31.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Inspektor do spraw zarządzania kryzysowego - Wydziału Bezpieczeństwa Spraw Społecznych i Obywatelskich.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2011-04-11 13:45:27 | Data modyfikacji: 2011-04-11 13:46:28.
Ogłoszenie o naborze
Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Al. Gen. Sikorskiego 10.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-12-15 14:33:37 | Data modyfikacji: 2011-04-11 13:46:28.
Informacja
Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że unieważnia nabór na stanowisko: Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 12:14:41 | Data modyfikacji: 2011-04-11 13:46:28.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartografcznej  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2010-04-12 13:30:52 | Data modyfikacji: 2010-04-12 13:31:18.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartografcznej - anulowany zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2010-04-12 11:27:03 | Data modyfikacji: 2010-04-12 13:31:10.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartografcznej - anulowane zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Autor: Janusz Stąpór | Data wprowadzenia: 2010-04-07 07:55:47 | Data modyfikacji: 2010-04-12 11:25:31.
Ogłoszenie o naborze
Starosta Kozienicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Audytor wewnętrzny 1/4 etatu.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:13:30 | Data modyfikacji: 2010-04-12 11:25:31.
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2010-01-05 13:21:26 | Data modyfikacji: 2010-04-12 11:25:31.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2009-11-27 14:38:34 | Data modyfikacji: 2009-11-27 14:42:34.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne dot. stanowiska Podinspektora Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-11-17 15:22:21 | Data modyfikacji: 2009-11-27 14:42:34.
Ogłoszenie o naborze
Starosta Kozienicki  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Podinspektor Wydziału Promocji i Kultury. Jeden etat.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2009-10-23 08:20:54 | Data modyfikacji: 2009-10-23 11:46:55.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Kryzysowych Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-08-25 14:54:30 | Data modyfikacji: 2009-10-23 11:46:55.
Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne dot. stanowiska Naczelnika Wydziału Spraw Kryzysowych Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-08-12 11:54:12 | Data modyfikacji: 2009-08-12 11:56:27.
Ogłoszenie o naborze
Starosta Kozienicki ponownie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach: Naczelnika Wydziału Spraw Kryzysowych Społecznych i Obywatelskich.  zobacz

Opublikowane przez: Katarzyna Ludwiczak | Data wprowadzenia: 2009-07-28 14:32:44 | Data modyfikacji: 2009-11-17 13:10:14.
Informacja o ilości osób startujących w naborze
oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania
formalne, dot. stanowiska Naczelnika Wydziału
Spraw Kryzysowych Społecznych i Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2009-07-27 14:53:31 | Data modyfikacji: 2009-07-27 14:55:59.
Data wprowadzenia: 2009-07-27 14:53:31
Data modyfikacji: 2009-07-27 14:55:59
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński